facebook

Тука вважає, що повернути Донбас можна лише військово-дипломатичним шляхом

Âîëîíòåð Ãåîðãèé Òóêà âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ïåòðà Ïîðîøåíêî ñ ñèëîâèêàìè, â Êðèâîì Ðîãå (Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü), 17 èþëÿ 2015 ã. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî ïîñåòèë Äíåïðîïåòðîâñêóþ îáëàñòü. Ôîòî Ëàçàðåíêî Íèêîëàé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Повернути Донбас разом з громадянами можливо виключно військово-дипломатичним шляхом.

Про це в ефірі «5 Каналу» розповів заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

«Повернення окупованого Донбасу суто територіальне передбачає суто військовий шлях вирішення цієї проблеми. Я категоричний противник такого шляху», – сказав екс-губернатор.

Він наголосив, що повернути Донбас разом з громадянами можливо виключно координованим шляхом – військово-дипломатичним.

«Я не вважаю, що нам вдасться досягти цієї мети суто дипломатичним шляхом, бо я реаліст. І навіть якщо завтра там провести якісь вибори – це не принесе ані миру, ані спокою в державі в цілому. Навпаки – це може призвести до реваншу цих сил на інших теренах України», – наголосив Тука.

Підтримай нашу сторінку в Facebook.

Джерело – http://zik.ua/

Шукайте деталі в групі Facebook

РЕКЛАМА:

Вам також може бути цікаво...

загрузка...