Луценко тримає на контролі 162 справи, з них третину порушено за сигналами журналістів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що третина кримінальних справ, які він тримає на контролі, – порушена за сигналами від журналістів.

Íîâîíàçíà÷åííûé ãåíåðàëüíûé ïðîêóðîð Óêðàèíû Þðèé Ëóöåíêî âî âðåìÿ ñâîåé ïåðâîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè â äîëæíîñòè ãåíïðîêóðîðà â Êèåâå, 30 ìàÿ 2016 ã. Ôîòî Êîñàðåâ Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ сьогодні в Києві. Генпрокурор зазначив, що іноді у своїй роботі журналісти вказують на ознаки кримінальних правопорушень у державних закупівлях, управлінських рішеннях та розслідуваннях кримінальних справ. “Звичайно, не всі журналістські матеріали є абсолютною істиною. Достатньо часто вони викривляються в інтересах власників газет, замовників або й просто суб’єктивно через незнання журналістами другої сторони медалі”, – зауважив Луценко.

Водночас, наголосив він, кожне серйозне журналістське викриття є джерелом важливої інформації. “Як мінімум сигналом “help” про те, що тут, цьому треба приділити особливу увагу”, – сказав керівник ГПУ.

Луценко зазначив, що тримає на контролі 162 кримінальні справи. “Я думаю, що половина з них порушена за сигналами народних депутатів і щонайменше третина – за сигналами журналістів. Тому можете оцінити вагу журналістських розслідувань в нашій країні”, – сказав він.

Джерело.

Вам також може бути цікаво...