Через два тижні ватажки “ДНР” і “ЛНР” згадали про “режим тиші”, оголосивши про припинення вогню

Ватажки «ДНР» і «ЛНР» заявили про готовність припинити вогонь на Донбасі вночі з 14 на 15 вересня.

Ñàìîïðîâîçãëàøåííûé "ïðåìüåð-ìèíèñòð" "ÄÍÐ" Àëåêñàíäð Çàõàð÷åíêî, ïåðâûé ñëåâà, è ïðåäñòàâèòåëü ãðóïïèðîâêè "ËÍÐ" Èãîðü Ïëîòíèöêèé, òðåòèé ñëåâà, âî âðåìÿ âñòðå÷è Òðåõñòîðîííåé êîíòàêòíîé ãðóïïû ïî óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà â Óêðàèíå â Ìèíñêå (Áåëàðóñü), â ïÿòíèöó, 19 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.  ýòîò äåíü â Ìèíñêå â çàñåäàíèè êîíòàêòíîé ãðóïïû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü äåéñòâóþùåãî ïðåäñåäàòåëÿ ÎÁÑÅ ïî âîïðîñàì óðåãóëèðîâàíèÿ ñèòóàöèè â Óêðàèíå Àäåëüõåéä Òàëüÿâèíè, áûâøèé ïðåçèäåíò Óêðàèíû Êó÷ìà, ÷ðåçâû÷àéíûé è ïîëíîìî÷íûé ïîñîë Ðîññèè â Óêðàèíå Ìèõàèë Çóðàáîâ, «ïðåìüåð-ìèíèñòð» òåððîðèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Äîíåöêàÿ íàðîäíàÿ ðåñïóáëèêà» Àëåêñàíäð Çàõàð÷åíêî, «âèöå-ïðåìüåð» «ÄÍл Àíäðåé Ïóðãèí, à òàêæå ãëàâà «Ëóãàíñêîé íàðîäíîé ðåñïóáëèêè» Èãîðü Ïëîòíèöêèé.  Ó÷àñòíèêè Òðåõñòîðîííåé êîíòàêòíîé ãðóïïû íà ïåðåãîâîðàõ ñîãëàñîâàëè äåâÿòü ïàðàìåòðîâ ïåðåìèðèÿ íà Äîíáàññå. Ôîòî ÓÍÈÀÍ

Про це повідомляють інформресурси бойовиків. В записаних зверненнях, опублікованих на російському телебаченні 13 вересня, лідер бойовиків в Донецьку Олександр Захарченко заявив, що в угрупуванні «ДНР» «повністю віддані» Мінським угодам і вважають їх «єдиним виходом». Захарченко заявив, що видав указ, що забороняє бойовикам відкривати вогонь «на провокації».

Голова угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький зробив схожу заяву. У свою чергу прес-секретар Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook повідомила, що сьогодні пройшла скайп-зустріч Тристоронньої контактної групи з участю представників ОРДЛО.

Під час відеоконференції були заслухані доповіді керівника СММ ОБСЄ, координатора ОБСЄ в робочій підгрупі з безпеки Ертугрула Апакана, а також офіцерів з СЦКК. “Тристороння контактна група закликала до дотримання режиму припинення вогню”, – йдеться в повідомленні. Чергова домовленість про режим тиші з 1 вересня була досягнута на переговорах Тристоронньої контактної групи в кінці серпня.

Перші дні інтенсивність бойових дій значно знизилася, але потім почалася нова ескалація. Як повідомили в штабі АТО за добу 12 вересня на Донеччині загинули троє військових, один пропав безвісти, ще 15 були поранені. Україна повністю дотримується Мінських угод і відповідає тільки на серйозні провокації бойовиків.

Джерело.

Вам також може бути цікаво...